Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Η Ελλάδα με τα μάτια σου».

Όροι Διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ελλάδα με τα μάτια σου» διοργανώνεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης, η οποία εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης Αττικής.
2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κινηματογραφικής Λέσχης Πεύκης καθώς και οι σύζυγοί τους. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.
3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους (μόνο μία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κινηματογραφικής Λέσχης Πεύκης kinlespef@gmail.com με όνομα αρχείου το ονοματεπώνυμο τους με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. OnomaEpwnymo.jpg) και στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας. To μέγεθος του αρχείου μπορεί να είναι από 2 έως 5 Μb σε μορφή jpeg.
Επιτρέπεται η ελαφρά επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, η μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη, η κατάτμηση (crop) της πρωτότυπης, και όλες γενικά οι επεμβάσεις που μπορούν κατ’ αντιστοιχία να γίνουν και στον σκοτεινό θάλαμο. Δεν επιτρέπεται το μοντάζ (σύνθεση), η προσθήκη ψηφιακής κορνίζας και υπογραφής (watermark), η αφαίρεση, η προσθήκη στοιχείων της εικόνας και ο μερικός αποχρωματισμός (τμήματος ή στοιχείου) της εικόνας και οποιαδήποτε τοπική επεξεργασία.
4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο.
5. Η αποστολή συμμετοχών στο διαγωνισμό ξεκινά την 20/6/2013 (ώρα 00:00) και λήγει την 20/8/2013 (ώρα 23.59). Η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκειά του ακόμη και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.
6. Η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης, την επομένη λήξης αποστολής συμμετοχών 21/8/2013, θα αναρτήσει όλες τις έγκυρες συμμετοχές στην ομάδα της (group) στο facebook υπό τον διακριτικό τίτλο «Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης», (https://www.facebook.com/groups/kinlespef) σε ειδικό άλμπουμ φωτογραφιών που θα φέρει τον τίτλο Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ελλάδα με τα μάτια σου». Τα μέλη της ομάδας (group) θα πρέπει μέχρι 31/8/2013 (ώρα 23.59) να επιλέξουν κάνοντας like εκείνες τις φωτογραφίες που τους αρέσουν περισσότερο. Οι τρεις (3) φωτογραφίες που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό likes θα βραβευθούν με ισάριθμα δώρα, η δε ανακοίνωσή τους θα γίνει την 1/9/2013. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για τις συγκεκριμένες συμμετοχές.
7. Το 1ο βραβείο είναι δύο (2) διανυκτερεύσεις (20 - 22/9/2013) στο VOURNELIS BEACH HOTEL & SPA και μια επίσκεψη στο MARINIS SPA CENTER στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας για 2 άτομα. Το 2ο βραβείο είναι τρία (3) βιβλία από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΝΟΣ και το 3ο βραβείο είναι δωρεάν είσοδος για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες στο πακέτο Smile καταστήματος της αλυσίδας SEVEN SPOTS.
Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαγούν με άλλα, απαγορεύεται δε η παραχώρηση τους από τον νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.
8. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός δεν παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που αρνηθεί την παραλαβή, τότε χάνει κάθε δικαίωμά του για διεκδίκηση του δώρου, το οποίο απόλλυται οριστικά.
9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους.
10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντος προς την Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.

Βραβεία
1ο βραβείο - δύο (2) δωρεάν διανυκτερεύσεις (20 - 22/9/2013) στο VOURNELIS BEACH HOTEL & SPA και μία (1) δωρεάν επίσκεψη στο MARINIS SPA CENTER στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας για 2 άτομα.
2ο βραβείο - τρία (3) βιβλία από την Αλυσίδα Πολιτισμού ΙΑΝΟΣ.
3ο βραβείο - δωρεάν είσοδος για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες στο πακέτο Smile καταστήματος της αλυσίδας SEVEN SPOTS.

Σχόλια